ANBI

Algemene gegevens

Evangelische Kerk De Schuilplaats
Halsterseweg 58a
4661 KP Halsteren
0164 299503
info@schuilplaats.com
RSIN-nummer: 820663165
KvK-nummer: 84421967


Doelstelling Evangelische Kerk De Schuilplaats

Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:  https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Instelling: De Schuilplaats
Vestigingsplaats: Halsteren

Samenstelling bestuur

De gemeenschap wordt overeenkomstig de statuten geleid door een team van leiders. Uit het leidersteam is het volgende dagelijks bestuur gekozen: statutair voorzitter, secretaris en penningmeester.

De statutair voorzitter is tevens voorganger. 

Doelstelling en Visie

De gemeenschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgesteld door het overkoepelende kerkgenootschap Rafaël Nederland.

De gemeenschap tracht haar doel te realiseren door:

  • Het houden van openbare samenkomsten
  • Het organiseren van Bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten en andere samenkomsten
  • Het organiseren van kinder- en jeugdwerk
  • Het opleiden en trainen van mensen op het gebied van geloof en evangelisatie
  • Het uitzenden en ondersteunen van mensen uit de gemeenschap met een bediening
  • Het verlenen van diaconale en pastorale hulp
  • Het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden
  • En al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin zonder enige beperking voor zover in overeenstemming met de doelstelling

Het werkgebied van de gemeenschap omvat met name de gemeente Bergen op Zoom en omstreken.


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Ons beleidsplan beschrijft in hoofdlijnen onze missie als gemeente: vanuit Gods Woord, door gebed en geleid door de Geest willen wij discipelen zijn en discipelen maken. Het is de grote opdracht die God ons geeft in Mattheüs 28:19: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.

 

We geloven dat God aan de Schuilplaats een nieuwe tijd aan het geven is. In de afgelopen jaren (2020-2022) hebben zowel maatschappelijke situaties als persoonlijke situaties de koers van onze gemeente mede beïnvloed. Maar door diverse gebeurtenissen heen, merken we dat God zowel met het leidersteam als met de gemeente aan het werk is en dat de tijd is aangebroken dat we een nieuwe visie mogen gaan ontwikkelen: een toekomstdroom voor onze gemeente, gebouwd op wie wij in God mogen zijn. We geloven dat de tijd is gekomen dat we ons mogen laten leiden door deze visie in plaats van door de omstandigheden. En in het jaar 2023 gaan we dit proces in beweging zetten!

 

Zoals God een plan met het volk van Israël had om hen te leiden naar het Beloofde Land, geloven wij dat God ook een plan in ons hart aan het leggen is voor de Schuilplaats en voor onze lokale omgeving. Om Gods koninkrijk te bouwen en een licht te zijn in deze regio. Om discipelen te zijn en discipelen te maken. Je kunt de visie zien als de toekomstdroom van de gemeente, gebouwd op wie wij in God mogen zijn.

Hieronder volgt de link naar ons volledige beleidsplan 2021-2025:

Beleidsplan


Beloningsbeleid

Op dit moment ontvangt het voorgangersechtpaar, evenals de overige bestuursleden en oudsten, geen financiële beloning.


Actueel verslag van activiteiten

Hieronder volgt de link naar ons jaarverslag 2022:
Jaarverslag 2022


Financiele verantwoording


Zie hier onder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten met o.a. de begroting van dit jaar en het financiële jaarverslag van voorgaande jaren.

Toelichting begroting
De begroting is op realistische verwachtingen gebaseerd, waarbij er een klein tekort verwacht wordt.

Toelichting financieel verslag 
In 2022 is het exploitatieresultaat uitgekomen op een positief saldo van € 12.399. Van dit bedrag zal een deel toegevoegd worden aan de gebouwenreserve. Het overige deel zal weggegeven worden. 

De Kascontrole heeft vóór de jaarvergadering plaatsgevonden. De kascontrole commissie is akkoord met de opgestelde jaarrekening.


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.