Veilige kerk

In de media horen we geregeld over situaties van machtsmisbruik, manipulatie van mensen, misbruik op seksueel gebied, fraude en bedrog binnen bedrijven, kerken en scholen. Evangelische Kerk ‘De Schuilplaats’ wil een plaats zijn waar zorg is voor mensen en waar het veilig is om naar toe te gaan. Maar we realiseren ons dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik, met name voor de kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, mensen die zorg ontvangen en in een afhankelijkheidssituatie tot een ander staan. Daarom informeren wij u hieronder over de maatregelen die we hebben genomen. Enerzijds met gedragscodes ter voorkoming van misbruik (preventie) en anderzijds de procedure voor behandeling van klachten m.b.t. (vermeend) misbruik. 

 De Bijbel is er duidelijk over: leiders dragen een grote verantwoordelijkheid.  In het Nieuwe Testament staan enkele duidelijke aanwijzingen voor leidinggevenden, zie  1 Timotheüs 3:1-7; Titus 1:5-9 en 1 Petrus 5:1-3. Leidinggeven wordt in de Bijbel neergezet door het voorbeeld van onze Here Jezus Zelf, namelijk ‘in de gestalte van een dienstknecht’ (Filippenzen 2:7).  

Klachtenprocedure

Wanneer een leidinggevende deze gedragscodes niet naleeft en hierop niet aanspreekbaar is, kan een gedupeerde allereerst contact opnemen met de vertrouwenspersoon vanuit ‘De Schuilplaats’: vertrouwenspersoon@schuilplaats.com

Wij maken deel uit van landelijk kerkgenootschap Rafaël Nederland (RN). Mocht uw klacht niet naar wens afgehandeld worden dan kan de gedupeerde alsnog een klacht indienen bij Rafaël Nederland: vertrouwenspersoon@rafael.nl. Afhandeling van de klacht vindt dan plaats volgens het ‘reglement voor de afhandeling van klachten tegen leiders binnen Rafaël Nederland’ https://rafael.nl/veilige-kerk  

Tenslotte is het ook mogelijk rechtstreeks een klacht in te dienen bij het meldpunt van SEM (Stichting Evangelisch Meldpunt). Toetsing van de klacht vindt plaats volgens de SEM-klachtenregeling. SEM https://www.wijzijnsem.nl/meld-en-adviespunt . Rafaël Nederland en de aangesloten gemeenten werken samen met deze stichting.

Intentieverklaring Veilige kerk in Nederland 

Op 10 december 2014 is er door een groot aantal kerken een intentieverklaring met betrekking tot een Veilige Kerk opgesteld. Deze verklaring luidt als volgt: TekstvakDeze intentieverklaring is mede ondertekend door Rafael Nederland (RN), het kerkgenootschap waarbij wij als Evangelische Kerk ‘De Schuilplaats’ zijn aangesloten.  

Documenten Veilig Kerk Rafael Nederland: Richtlijn Veilige Kerk, Gedragscode voor leiders binnen RN en Reglement voor afhandeling van klachten.