Corona protocol

Corona protocol

Laatste update: vrijdag 23 oktober 2020

We waren een kerk tot corona kwam, we zijn een kerk gebleven, en we zullen een kerk blijven. Maar een kerk beperkt zich niet tot de muren van een gebouw! We spreken liever van gemeente-zijn, met elkaar en voor elkaar, voor iedereen, ook voor jou, 7 dagen per week. Nieuwe omstandigheden vragen om een nieuwe vorm van gemeente-zijn en daar wordt momenteel hard aan gewerkt. 

Vanaf 5 juli zijn we gestart met  mini-kerken op diverse locaties in Bergen op Zoom. In kleine groepen komt men bij elkaar om naar een centrale videodienst te kijken en het er met elkaar over te hebben. Ook jij bent van harte welkom! Praktische informatie vind je onder Menu - Samenkomsten of ook hier

We willen een veilige kerk zijn voor iedereen en daarom hebben we een protocol opgesteld om de veiligheid van een ieder maximaal te waarborgen. Zie de informatie hieronder.

Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen) e.d. in acht worden genomen. Deze zijn te vinden via de website Rijksoverheid.

Tijdsplan:
                          

Vanaf 1 juni 2020:  max. 30 personen  Nog geen samenkomsten, wel themagroepen
Vanaf 1 juli 2020: max.100 personen De Schuilplaats houdt het bij mini-kerken; maximum aantal per adres o.b.v. beschikbare ruimte.
Vanaf 1 september 2020: > 100 personen toegestaan

De Schuilplaats houdt videodiensten via mini-kerken. Maximaal 6 gasten per adres.

Vanaf 4 oktober 2020: max. 30 personen

Er worden op zondag videodiensten bekeken in een centrale mini-kerk in de Blokstallen en

de-centrale mini-kerken in de regio. De-centrale mini-kerken op diverse locaties met maximaal 3 gasten per adres.

Nader te bepalen datum: - overgaan op live-stream diensten.

 

HOOFDREGELS:
1.    Koorts, verkouden of luchtwegproblemen? Blijf thuis
2.    Hoest en nies in de ellebogen
3.    Geef geen handen, knuffel elkaar niet
4.    Houdt 1,5 meter afstand

Voor alle mini-kerken en themagroepen geldt dat inschrijving (voornaam en achternaam) verplicht is. Bij mini-kerken gebeurt dit middels Google Docs en bij themagroepen dienen de themagroepleiders een aanwezigheidslijst bij te houden welke gedurende 2 weken moet worden bewaard.

1.    Zondagse centrale dienst in de Blokstallen

1.1    Gebruiksplan

 • Volg de route-aanduiding en looprichting binnen het gebouw.
 • Ontsmet de handen bij binnenkomst.
 • Draag altijd een mondkapje binnen het gebouw. Deze mag af zo lang je op een stoel zit. 
 • Verplaats geen stoelen; houdt altijd minimaal 1,5 meter afstand tussen de stoelen. De stoelen worden ‘baksteensgewijs’ geplaatst. 
 • Leden die tot één gezin behoren mogen bij elkaar zitten.
 • Er mag niet worden (mee)gezongen.
 • Maximaal aantal toelaatbare aanwezigen: 30. 
 • Jassen meenemen in de zaal en aan de stoel hangen.
 • Een ieder die een rol vervult in de dienst (leiding dienst, geluid, etc.) dient de 1,5m regel in acht te nemen.
 • Aan het einde van de dienst worden de nooddeuren in de zaal geopend. Dit dient ter ventilatie, maar ook om meerdere uitgangen te creëren.
 • Vertrek na afloop: neem de dichtstbijzijnde uitgang en volg altijd de looproute.
 • Hygiëne: de eigenaar van het gebouw zorgt voor schoonmaak. Gebruikte ruimtes dienen bezemschoon te worden achtergelaten.

1.2.    Viering van Maaltijd van de Heer (1e zondag van de maand)

 • De viering wordt vooraf opgenomen als onderdeel van de videodienst. In de mini-kerken wordt brood en wijn/sap vooraf klaargezet op een dusdanige wijze dat eenieder een eigen beker heeft en een eigen stukje brood.
 • In de decentrale mini-kerken wordt brood en wijn/sap op een veilige manier door één persoon uitgedeeld. In de centrale mini-kerk in de Blokstallen haalt ieder het op, op aangeven van de leiding van de dienst.

1.3.    Muziek en geluid

 • Er wordt voorlopig geen live muziek gespeeld.
 • Geluidsversterking is gezien de kleine omvang van de groepen niet nodig.

1.4.    Collectes
Er wordt tot nader bericht niet gecollecteerd met contant geld. Giften kunnen via internetbankieren worden overgemaakt of via een betaalopdracht via www.schuilplaats.com. 
 
1.5.    Koffiedrinken en ontmoeting na afloop
Er wordt tot nader bericht geen koffie of thee geschonken.

1.6.    Kinderdiensten en crèche

 • Als er kinderdienst is, moeten kinderen bij binnenkomst gelijk naar hun eigen ruimte worden gebracht. Na afloop kunnen ze daar weer worden opgehaald waarna je gelijk het gebouw verlaat. Ga niet terug naar de grote zaal.
 • Verder gelden hier dezelfde richtlijnen als voor de basisscholen.

2.    Pastoraat en (zieken)bezoek
A.    Vervang fysiek bezoekwerk door telefoon, brief, email of andere digitale communicatie. Zeker waar dit kwetsbare personen betreft. 
B.    Als fysiek bezoek toch noodzakelijk is: houdt de hoofdrichtlijnen ten allen tijden in de gaten (denk o.a. aan het maximum van 3 personen per dag)
C.    Ziekenbezoek: alleen indien strikt noodzakelijk
D.    CIO protocol geestelijke verzorging: 

3.    Tieners en Jongeren: 12+ en 15+
Hiervoor gelden de richtlijnen van het middelbaar onderwijs.

4.    Diaconaal werk (praktische hulp)
Activiteiten voor oudere kerkleden en of eenzame personen: ter plaatse moet worden bekeken wat hier wel en niet mogelijk is. Met inachtneming van RIVM-richtlijnen.

5.    Vergaderingen
Vergaderingen kunnen live worden gehouden voor zover dit leidt tot niet meer dan 3 gasten op 1 adres en voor zover diezelfde dag geen andere gasten op dit adres zijn geweest. In andere gevallen wordt de vergadering digitaal gehouden.

6.    Kleine groepen (themagroepen, gebedsgroepen, 12+, 15+, enzovoort)

 • Aanwezigheid bij de groep is een vrijwillige keuze; 
 • Houdt een presentielijst bij (in verband met onderzoek achteraf indien er besmetting is opgetreden).
 • Zingen is tot nader bericht niet toegestaan.
 • Sanitaire voorziening: probeer gebruik van het toilet bij de gastheer/-vrouw tot een minimum te beperken. Klep naar beneden alvorens door te spoelen (voorkom verspreiding aerosolen). Leg reinigingstissues klaar in het toilet.
 • Koffie / thee / frisdrank: gebruik bij voorkeur wegwerp bekers. Indien niet mogelijk: pak glazen en bekers altijd bij de bodem en niet bij de rand. Advies: Laat 1 persoon het drinken inschenken.
 • Samenkomen van themagroepen in het kantoor of thuislocatie
 • Als de themagroep samenkomt in een openbare ruimte (zoals kantoor) mogen er geen groepen aansluitend bij elkaar komen. Er mogen maximaal 2 groepen per dag samenkomen en dan moet de ruimte (tafels / stoelen / toilet / keuken / deurklinken) tussentijds gereinigd/gedesinfecteerd worden. In het kantoor (Halsterseweg) mogen niet meer dan maximaal 9 personen per activiteit bij elkaar komen. Plaats de stoelen zo dat er minimaal 1,5 meter tussen zit. Degene die de koffie verzorgt moet ook bij de keuken plaatsnemen en niet steeds langs anderen lopen.
 • In een thuissituatie mogen maximaal 3 personen als gast deelnemen aan een groep. Ook hier is het belangrijk dat er optimaal van de ruimte gebruik gemaakt wordt; zo ver mogelijk, maar minimaal 1,5 meter uit elkaar.
 • Gebruik andere ruimte: houd je aan de (hierboven beschreven) maatregelen en volg ook de voorschriften van de gehuurde ruimte.

7.    Contactberoepen
Op grond van de Richtlijnen van het CIO en artikel 2.2 lid 2c van de noodverordening die vanaf 1 juni 2020 geldt zijn er binnen de gemeenschap een aantal contactberoepen. Het gaat om:

 • Bestuurslid 
 • Oudste
 • Pastoraal medewerker
 • Voorganger 

Zij zijn binnen de gemeenschap geautoriseerd tot het verrichten van de volgende liturgische handelingen:

 • Bevestiging van ambtsdragers 
 • Dopen
 • Huwelijks (in-) zegening
 • Ziekenzalving

Hierbij kan de gemeente zich beroepen op een artikel 2.2 lid 2c van de noodverordening die vanaf 1 juni 2020 van kracht is. Dit betekent dat tijdens het verrichten van deze - en uitsluitende bij deze! - liturgische handelingen de anderhalve meter niet in acht behoeft te worden genomen.
Overigens kan niemand hiertoe gedwongen worden. Mochten voorganger of gemeentelid de anderhalve meter tijdens de liturgische handeling willen handhaven, dan dient dit te worden gerespecteerd.