Evangelische kerk de Schuilplaats is een kerk in Bergen op Zoom, in het zuid-westen van Brabant. Zoals onze naam is, is ons karakter: wij bieden graag een schuilplaats. Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, voor ons aan het kruis is gestorven en bovenal: is opgestaan! God is genade, en door Hem mogen wij leven en is er vergeving.

De Schuilplaats organiseert veel activiteiten en bijeenkomsten. De belangrijkste dienst is onze zondagmorgen dienst om 10.00u. Adres:

Markiezaatcollege MBO
Nobellaan 50
Bergen op Zoom

De Schuilplaats is aangesloten bij Rafael Nederland.

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Evangelische Kerk De Schuilplaats aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

BESCHIKBAARHEID

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het auteursrecht op deze website berust bij Evangelische Kerk De Schuilplaats of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Evangelische Kerk De Schuilplaats. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Evangelische Kerk De Schuilplaats.

Privacy verklaring

Privacy verklaring Evangelische Kerk De Schuilplaats

De rechtspersoonlijkheid (Evangelische Kerk De Schuilplaats) behoort tot de koepelorganisatie Kerkgenootschap Rafaël Nederland en verwerkt persoonsgegevens met het oog op het “kerk-zijn”. Het speerpunt van “kerk-zijn” is het vormen van een gemeenschap door het omzien naar en betrokkenheid bij elkaar. De hoofdregel bij het gebruik van persoonsgegevens is: zorgvuldigheid en terughoudendheid. Omdat wij grote waarde hechten aan de invulling van deze begrippen zijn er organisatorische en technische maatregelen genomen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een identificeerbaar persoon. De persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen zijn: Voor- en achternaam Adresgegevens Emailadres (Mobiel) Telefoonnummer Geboortedatum Bankrekeningnummer Diverse bijzondere persoonsgegevens die nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan het “kerk-zijn”

a. Leden De door u schriftelijk of digitaal aan ons verstrekte persoonsgegevens zijn opgenomen in onze digitale en analoge ledenadministratie. Daarnaast hebben we nog enkele andere digitale dan wel analoge administraties. U moet daarbij o.a. denken aan de financiële administratie, maar ook aan aantekeningen van gesprekken van pastorale en/of diaconale aard. Op al deze gegevens is de zorgvuldigheid en terughoudendheid van toepassing.

b. Niet leden De door u aan ons schriftelijk of digitaal verstrekte persoonsgegevens zijn onder de categorie “gasten” opgenomen in onze digitale en analoge ledenadministratie. Daarnaast hebben we nog enkele andere digitale dan wel analoge administraties. U moet daarbij o.a. denken aan de financiële administratie, maar ook aan aantekeningen van gesprekken van pastorale en/of diaconale aard. Op al deze gegevens is de zorgvuldigheid en terughoudendheid van toepassing.

Beveiliging

Er zijn passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van een effectieve uitvoering, de aard van de gegevens en de risico’s van de gegevensverwerking. Met de verwerker van de persoonsgegevens (o.a. het automatiseringsbedrijf) is een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de voorschriften van de AVG. Voor analoge gegevens geldt dat deze door de verwerker middels een slot op een kast veilig wordt opgeborgen.

Toestemming

Door het schriftelijk of digitaal verstrekken van persoonsgegevens geeft u toestemming om deze binnen Evangelische Kerk De Schuilplaats te gebruiken. Voor minderjarigen gebeurt dit door degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de minderjarige draagt.

Doel van de verwerking

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld, het kerkzijn in al zijn facetten. Dat betekent onder andere dat met behulp van deze gegevens administratie wordt gevoerd, (bijzondere) samenkomsten onder de aandacht worden gebracht, de onderlinge betrokkenheid wordt bevorderd enzovoorts. Hiervan wordt alleen afgeweken als sprake is van een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Er worden alleen gegevens aan derden verstrekt als dit nodig is voor uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In alle andere gevallen zal om toestemming worden gevraagd. Schuilplaats 20180524 2

Persoonsgegevens leiderschap

De persoonsgegevens van gemeenteleden die tot het leiderschap behoren, worden (alleen) op de website geplaatst wanneer dit nuttig/noodzakelijk is voor de uitoefening van de door hem of haar uitgeoefende taak/functie.

Foto’s

Met het plaatsen van foto’s op de website wordt zorgvuldig omgegaan. Als personen herkenbaar zijn, wordt vooraf toestemming gevraagd. Voor minderjarigen geldt dat deze toestemming t/m 15 jaar dient te worden gegeven door degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid.draagt. Vanaf 16 jaar dienen minderjarigen zelf toestemming te geven.

Opname samenkomsten

Audio
De tijdens de samenkomsten gehouden preken worden gepubliceerd op de website.

Bezwaar

Wanneer u bezwaar hebt tegen een foto op de website waarop u herkenbaar in beeld bent, dan kunt u dat kenbaar maken door een email te sturen naar info@schuilplaats.com. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek, verwijderd van de website.

Wijzigen en verwijderen

Het is altijd mogelijk om gegevens die fout zijn te wijzigen. Ook kunnen uw persoonsgegevens door middel van een schriftelijk verzoek worden verwijderd. Het opzeggen van het lidmaatschap dient eveneens schriftelijk te gebeuren. Bij niet leden wordt het laten verwijderen van persoonsgegevens aangemerkt als het niet meer betrokken te willen zijn bij het “kerk-zijn”. Voor zowel leden als niet leden betekent het, dat wel nog deel genomen kan worden aan de zondagse samenkomsten, maar niet aan andere gemeente activiteiten. Wijzigingen en verwijderen van persoonsgegevens kunt u sturen naar info@schuilplaats.com.

Activiteiten

Bij aanmelding voor een activiteit van de gemeente kan onder andere worden gevraagd naar uw naam, uw emailadres en mogelijk andere aanvullende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend voor deze activiteit gebruikt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website en cookies

Tijdens uw bezoek aan de website wordt, met behulp van cookies, een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd, enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De gegevens die u invult op het contactformulier worden doorgestuurd naar ons mailadres info@schuiplaats.com.

Datalek

Een datalek wordt vastgelegd en ernstige datalekken worden gemeld bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Klachten

Als zich een situatie voordoet die u wilt bespreken met of voor wilt leggen aan de contactpersoon AVG. Aarzel dan niet. Komt u er met hem/haar niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit orgaan bereikt u middels https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ Schuilplaats 20180524 3

Wijziging van de Privacy verklaring

De tekst van deze Privacy verklaring kan op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Informatie en contactpersoon Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij een van onze bestuursleden of dit doorgeven via info@schuilplaats.com.

Contactgegevens:
Evangelische Kerk De Schuilplaats
Halsterseweg 58a 4661 KP Halsteren
Tel. 0164 – 299503
info@schuilplaats.com
www.schuilplaats.com

Sprekers aan het woord

Voor wie op zoek is naar antwoorden, levenslessen en een allesomvattende richtingaanwijzer voor het leven, hoeft zich maar te wenden tot de bijbel. Het meest verkochte boek ter wereld is relevanter en actueler dan ooit! Niet voor niets heeft dit Woord van God ‘het hoogste woord’ in de Schuilplaats. Elke samenkomst gaat dit levensveranderende boek open. Onomstoten brengen de sprekers het boek tot leven: een hartverwarmende boodschap, helder, eerlijk en praktisch. ‘Wie oren heeft, die hore…’ Read More →

Visie

DSC_3132_kleinEen levensveranderde ontmoeting met Jezus
Mensen die geen uitkomst meer zien… mensen die alles denken te hebben… beiden hebben ze onze passie. Een onbedwingbaar verlangen dat ze Jezus mogen ontmoeten, en hun leven door Hem laten veranderen, zodat ze écht zullen leven! Daarom is Jezus ons uitgangspunt in alles wat we ondernemen, met als doel mensen aan te moedigen in Jezus’ voetsporen te gaan, en het leven dat ze zelf ontvangen door te geven aan anderen. Read More →

Geschiedenis

ar-Jacobsberg 55Een Schuilplaats voor gebroken mensen
Het ontstaan van de evangelische kerk de Schuilplaats gaat terug naar het jaar 1973, het jaar waarop André en Tineke Nieuwkerk met een klein groepje mensen samenkwamen in een huiskamer in Halsteren. Gedreven door de liefde van de Here Jezus, openden zij de deur voor jong en oud, en namen zij mensen in hun midden op die veelal vanuit gebroken situaties op zoek waren naar God. Zij doopten de huisgemeente om in ‘De Schuilplaats’, naar hun verlangen dat mensen zouden schuilen bij de Heer. Read More →

Rafael Nederland

rafaelDe Evangelische kerk de Schuilplaats is aangesloten bij Rafaël Nederland. Rafaël wil een kerk in beweging zijn. Bij Rafaël zijn momenteel ongeveer 25 gemeenschappen aangesloten. Zij worden gemeenschappen genoemd, om daarmee aan te geven dat de Gemeente groter is dan de groep bij Rafaël aangesloten gemeenschappen. Mensen nemen daarbij een belangrijke plaats in en daarbij ook de relaties die we hebben met elkaar.  Read More →

Internationaal netwerk

foursquareThe International Church of the FourSquare Gospel
FourSquare is een wereldwijde organisatie met aaneengesloten gemeenschappen, die Jezus Christus aan iedereen kenbaar wil maken; in ieders eigen taal en ieders eigen cultuur. Het evangelie voor iedereen begrijpelijk maken; voor iedere man, iedere vrouw en ieder kind in elke natie! Read More →

Beleidsplan

Door op onderstaande link te klikken, download u het Beleidsplan 2016-2020, inclusief Visie en Doelstellingen.Het Beleidsplan van de Schuilplaats is gerelateerd aan het Beleidsplan en de Visie van Rafael Nederland.

Beleidsplan 2016-2020